Kinh Bac Pharma

Hệ thống phân phối

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014.

Văn bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Kinh Bắc